درراهنمای کار با کودو بازی ساختید،  اما خیلی ساده و ابتدایی؛ در اینجا می توانید ادامه آموزش ساخت آن را ببینید:

اکنون زمان آن است که کد دیگری به بازی خود اضافه کنید تا آن را به یک بازی واقعی تبدیل کنید.( یک نمونه ساده...


نمایش کامل مطلب