در بازی من Rover در قلعه ای زندانی است که توسط دو Stick نگهبانی می شود. Rover برای اینکه نجات پیدا کند، احتیاج به سیب سرخ دارد. پس باید شخصی این سیب را بدست آورد و به او برساند. من دو kodu در نظر گرفته ام که اولی سیب را پیدا می کند و...


نمایش کامل مطلب